Hírek

Választási eredmények

A Helyi Választási Bizottság a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati választáson a szavazatok megszámlálását követően az alábbi határozatokat hozta:
17/2019.(X. 13.) HVB határozat a polgármester választás eredményének megállapításáról
18/2019.(X. 13.) HVB határozat az önkormányzati képviselők választása eredményének megállapításáról

További települési választási eredmény:
megyei önkormányzati választás.

Pályázható a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj!

Hegykő Község Önkormányzata 2019-ben is havi rendszeres támogatást biztosít a felsőoktatási tanulmányokat kezdő, vagy folytató hallgatók részére. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra a pályázatok 2019. november 5-ig nyújthatók be.
A felhívások innen letölthetők:
“A” típusú pályázati felhívás – felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói számára;
“B” típusú pályázati felhívás – érettségi előtt álló, vagy felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek számára.
A pályázatokkal kapcsolatos személyes segítség:
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal
Zsirai Alajosné, Tel.: +36 99 540 005
e-mail: szocialisugy@hegyko.hu

A Helyi Választási Bizottság jóváhagyta a szavazólapokat

A Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 18-án megtartott ülésén jóváhagyta a polgármester választása és a helyi önkormányzati képviselők választása szavazólapját.
15/2019.(IX. 18.) HVB határozat polgármester választása szavazólap jóváhagyásáról
16/2019.(IX. 18.) HVB határozat a helyi önkormányzati képviselők választása szavazólap jóváhagyásáról

A Helyi Választási Bizottság elvégezte a jelöltek sorsolását

A Helyi Választási Bizottság a rendelkezésre álló határidőben (2019. szeptember 9. 16.00 óra) újabb jelöltet már nem vett nyilvántartásba, ugyanakkor elvégezte a jelöltek sorsolását.
14/2019.(IX. 9.) HVB határozat a jelöltek sorsolásáról

A Helyi Választási Bizottság újabb jelölteket vett nyilvántartásba

2019. szeptember 6-i ülésén a Helyi Választási Bizottság jelöltek nyilvántartásba vételéről az alábbi határozatokat hozta:
10/2019.(IX. 6.) HVB határozat Dr. Gergely István képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
11/2019.(IX. 6.) HVB határozat Ősze Zoltán László képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
12/2019.(IX. 6.) HVB határozat Gosztola Gábor képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
13/2019.(IX. 6.) HVB határozat Szemerits Zsolt képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Megalakult a Helyi Választási Bizottság, amely jelöltek nyilvántartásba vételéről is döntött

2019. szeptember 2-án tartotta Hegykő község Helyi Választási Bizottsága (HVB) alakuló ülését. A tagokat és póttagokat a Képviselő-testület még augusztus 27-i ülésén választotta meg. A HVB az eskütételt követően saját tagjai közül elnöknek Németh Gyulát, elnök-helyettesnek Árki Istvánt választotta. A HVB további tagjai: Árki János, Kertész Gábor, Locsmándi István; póttagjai: Kocsisné Jójárt Tünde Mária és Zambóné Horváth Márta.
Az alakuló ülésen jelöltek nyilvántartásba vételéről az alábbi döntések születtek:
3/2019.(IX. 2.) HVB határozat Szigethi István polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéről
4/2019.(IX. 2.) HVB határozat Völgyi János képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
5/2019.(IX. 2.) HVB határozat Bak Balázs képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
6/2019.(IX. 2.) HVB határozat Zambó István képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
7/2019.(IX. 2.) HVB határozat Kóczán Imre képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
8/2019.(IX. 2.) HVB határozat Vargháné Horváth Bernadett képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről
9/2019.(IX. 2.) HVB határozat Balázs Zsolt Tibor képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

Jelölt állításához szükséges ajánlások száma

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-a alapján megállapításra került a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a jelölt állításához szükséges ajánlások száma.
Az erről szóló határozat letölthető innen

Óvodavezetői pályázat

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a fenntartásában működő Hegykői Tündérrózsa Óvoda óvodavezetői munkakörének 2019. augusztus 1-től történő betöltésére.
A pályázati felhívás letölthető innen…
A pályázat benyújtási határideje 2019. április 23.

Óvodai és iskolai beiratkozás

Az alábbiakban tesszük közzé a Hegykői Tündérrózsa Óvoda és a hegykői Fertő-táj Általános Iskola beiratkozási időpontjait

2019. évi hulladékgyűjtési naptár

Hulladékgyűjtési naptár

Tájékoztató az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Az engedélyezési kötelezettség az ásott és a fúrt kutakra egyaránt kiterjed. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 2018. január 1. napján hatályba lépett módosítása alapján, aki a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kútjára 2018. december 31-ig vízjogi fennmaradási engedélyt kér, és az engedély megadásának feltételei fennállnak, mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól. A határidőt az Országgyűlés 2020. december 31-ig meghosszabbította!

A vízkivételt biztosító kutak utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, és a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között. A jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely nem esik valamely vízbázis védőterületébe és nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, épülettel rendelkező ingatlanon van, továbbá házi ivóvízigény, illetőleg háztartási igények kielégítését szolgálja (tehát nem gazdasági célú). Amennyiben a felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint. Ehhez csatolni kell a tervező mérnöki jogosultságának igazolását. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készíthet, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a BM rendelet által előírt adatokat.

Kérelem kutak fennmaradási engedélyezési eljárásához…

Turisztikai központ kialakítása a Mariska néni házában

A Fertő-táj világörökség településeinek közös, a “Fertő-táj ékkövei” címet viselő pályázati projektje keretében 2018. október 5-én megindításra került az építési beruházások kivitelezésére a közbeszerzési eljárás. A projektben Önkormányzatunk a Mariska néni házának (Nyárfa sor 5.) átépítésével turisztikai központot hoz létre. A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Kbt. 115. § (7) bekezdése szerinti eljárást indító iratok az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) a https://ekr.gov.hu honlapon, az EKR000696942018 azonosító számú eljárás publikált dokumentumai között találhatók. Az ajánlattétel határideje 2018. október 24., 10:00 óra.

Felhívás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére

Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII. 27.) Korm. határozatában egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek. A támogatás kifizetése nem pénzben történik, hanem természetben, továbbá a támogatás összege nem fedezi a szállítási és darabolási költségeket.

A támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy igénybejelentő nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet legkésőbb 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

Az igénybejelentést a település közigazgatási területén élő, az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be. Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés – 37/2018.(III. 8.) Korm. rendelet szerinti – korábbi intézkedéseiben már részesült.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult ellenőrizni, hogy a bejelentő háztartása korábban valóban nem részesült téli rezsicsökkentésben.

Az igénybejelentés formanyomtatványa és az ahhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató letölthető honlapunkról, valamint papír alapon átvehető a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalban.

A kitöltött igénybejelentő nyilatkozatot személyesen a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségeiben lehet leadni, postai úton eljuttatni (9437 Hegykő, Iskola utca 1.).

A településképi rendelet módosításának véleményezése

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 76/2018.(V. 10.) határozatával döntött a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról. A módosítás kizárólag az önkormányzati rendelet 1. mellékletét érinti, amelybe – a tulajdonosok kezdeményezésére – bekerül a helyi egyedi védelem alatt álló épületek közé a Hegykő, Kossuth L. u. 56. szám alatti (233 hrsz-ú) lakóépület.

A Képviselő-testület a településképi rendelet elkészült véleményezési változatát megtárgyalta és alkalmasnak nyilvánította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményeztetésre, partnerségi egyeztetésre.

A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(VI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai szerint az elkészült tervezetet jelen honlapon, valamint nyomtatott formában az önkormányzati hivatalban ismertetjük.

Az észrevételeket, javaslatokat az önkormányzati hivatalba eljuttatva papír alapon (9437 Hegykő, Iskola u. 1.) vagy elektronikusan (hegyko@hegyko.hu) lehet megtenni, legkésőbb 2018. június 20-ig.

Értékvizsgálat…
A településkép védelméről szóló 16/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezete…

Megválasztottuk Hegykő Község Borát!

Az idén jubileumi, tizenötödik alkalommal megrendezett Szent Orbán-napi Borválasztáson a Molnár Tibor borász elnökletével bíráló szakmai zsűri ajánlása alapján a 19 fős társadalmi zsűri május 24-én a Tornácos Házban kiválasztotta Hegykő község fehér és vörös borát. A benevezett összesen 34 tételből fehér bor kategóriában a Töltl Pincészet 2017. évi Irsai Olivérje, vörös bor kategóriában a Roll Pincészet 2015. évi Kékfrankosa győzött. Egy esztendőn át ezek a borok viselhetik a “Hegykő Község Bora – 2018.” címet.

Módosult a HÉSZ!

Önkormányzatunk Képviselő-testülete módosította a „község teljes közigazgatási területének” helyi építési szabályzatáról szóló 10/2007.(IX. 28.) önkormányzati rendeletét (HÉSZ). A módosítás lényege, hogy a hegykői 803/49-53 hrsz-ú ingatlanokat magában foglaló Vt* jelű övezetben a még be nem épített ingatlanokon is lehetővé vált a tömbben már megvalósult fejlesztések azonos építménymagassággal (7,5 méter) történő folytatása. Továbbá a Patak utca, a Forrás utca, az Alsószer utca és a Fürdő utca által határolt területen rendeződött a helyi építési szabályzatban és a szabályozási tervben korábban, az építési helyek kijelölése és az előkertek mérete között egyes telkek tekintetében fennálló ellentmondás. Ez alapján a saroktelkeken a hosszabbik közterületi határ mentén 6,0 méter helyett csupán 4,0 m előkertet kell elhagyni. A HÉSZ-t módosító 6/2018.(IV. 8.) önkormányzati rendelet 2018. április 20-án lép hatályba, és az építtető kérésére a hatálybalépésekor már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.
A rendelet letölthető…

Országgyűlési választások Hegykőn

A 2018. április 8-án megtartott választáson településünkön, a választópolgárok 82,77%-ának részvétele mellett az alábbi eredmények születtek:
Listás szavazóköri jegyzőkönyv…
Egyéni választókerületi képviselő választás jegyzőkönyve…

Óvodai beiratkozás

Hegykő Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2018. augusztus 31-ig, vagy a 2018/2019-es nevelési év során tölti be (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő Hegykői Tündérrózsa Óvodába a 2018/2019. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja:
– 2018. április 18. (szerda) 8.00-14.00 óra,
– 2018. április 19. (csütörtök) 10.00-16.00 óra,
– 2018. április 20. (péntek) 8.00-12.00 óra.

A beiratkozás helye:
– Hegykői Tündérrózsa Óvoda (Hegykő, Kossuth u. 89.);
– Hegykői Tündérrózsa Fertőhomoki Tagintézménye (Fertőhomok, Akác u. 72.).

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek TAJ száma,
– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

További információk a beiratkozásról az erről szóló hirdetményben…

Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban Eüsztv.) előírásai alapján a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben – többek között – a gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat), az önkormányzatok és a költségvetési szervek (így a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal is) elektronikus úton kötelesek egymással kapcsolatot tartani.

Az elektronikus ügyintézést a gazdálkodó szervezetek (gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek) a cégkapujuk-, az egyéni vállalkozók a KÜNY tárhelyük (régi elnevezéssel: ügyfélkapujuk) útján teljesíthetik.

Az elektronikus kapcsolattartást – a hagyományos, papíralapú ügyintézés helyett – a természetes személyek is választhatják.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes információkért és az ügyintézési felületekért kattintson ide.

Hivatalunk az Eüsztv. előírásainak megfelelően folyamatosan alakítja ki és bővíti az elektronikus úton intézhető ügyek körét. A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalnál elektronikusan intézhető ügyek felületét innen érheti el.

HÉSZ módosítás véleményezés alatt

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 123/2017.(IX.14.) és 186/2017.(XII. 7.) határozataival, hatályos településrendezési eszközeinek (helyi építési szabályzat, belterületi szabályozási terv) módosítását határozta el.

Az egyik tervezett módosítás lényege, hogy a Képviselő-testület a hegykői 803/49-53 hrsz-ú ingatlanokat magában foglaló területegységre (Natura Vita Residence Apartmanok) vonatkozóan lehetővé tegye a tömbben már megvalósult fejlesztések azonos építménymagassággal való folytatását, a még be nem épített ingatlanokon. A másik módosítás a Patak utca, a Forrás utca, az Alsószer utca és a Fürdő utca által határolt területen kívánja rendezni a helyi építési szabályzatban és a szabályozási tervben foglalt, az építési helyek kijelölése és az előkertek mérete között egyes telkek tekintetében fennálló ellentmondást.

A településrendezési eszközök módosítására a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárás keretében kerül sor.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése szerint, a (3) bekezdés b) pontja alapján a módosítás tervezetét (a véleményezési dokumentációt) hirdetményben és honlapunkon történő közzététellel ezúton véleményezésre bocsátjuk, és lakossági fórumot tartunk.

A lakossági fórum időpontja: 2018. február 12., 15.00 óra.
Helye: Hegykő Község Önkormányzata hivatalának tárgyalóterme (Hegykő, Iskola u. 1.)

A véleményezési dokumentáció megtekinthető ide kattintva, vagy az önkormányzati hivatalban.

Az elkészült tervezetről a lakossági fórumon, illetőleg az azt követő 8 napon belül (2018. február 20-ig) várjuk véleményüket.

Elkészült községünk Településképi Arculati Kézikönyve és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet, amelyeket 2018. január 1-től kell alkalmazni

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény tette lehetővé, egyúttal kötelezővé a települési önkormányzatoknak, hogy a településszerkezet, a településkarakter, a tájképi elemek és egyéb helyi adottságok alapján értékeljék a településképi szempontból meghatározó területeket, és ezek alapján védjék értékeiket. A törvény ehhez két eszközt elkészítését írta elő az önkormányzatoknak:
– a településképi arculati kézikönyvet, és
– a településképi rendeletet.

A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, a település arcának szebbik részét hivatott felmutatni, fényképekkel és hozzájuk illő, mindenki által könnyen érthető szövegekkel. Az általánosító ábrák vagy magyarázatok mellett utal a település adott területein nem kívánatos arculati elemekre is. A kézikönyv a települést településképi jellegzetességeik alapján karakter területekre osztja, és az eltérő karakterű területekre eltérő javaslatokkal szolgál.

A rendelet a kézikönyvre alapozva településképi követelményeket állapít meg. Meghatározza a helyi védelem tárgyait és tartalmát, szabályozza a településképvédelem érvényesítésének eszközeit. A településképi szempontból meghatározó területekre előírja többek között a tömegalakítást, a homlokzat-képzést, az épületszínezést; – a nem meghatározó területeken viszont csak bizonyos anyaghasználatot tilt. A rendelet bejelentéskötelessé teszi a kerítés építését; a közterületi homlokzatokon elhelyezendő napkollektort, napelemet, klíma berendezést, égéstermék elvezetést; továbbá a meghatározó településrészen a cégérek, feliratok elhelyezését. Egyéb reklám(hordozó) a település közterületein és magánterületein, mint a Fertő-táj világörökség részén – meghatározott kivételekkel – nem helyezhető el. A rendelet által bevezetett talán legfontosabb, új jogintézmény, hogy minden építési engedélyezéssel, egyszerű bejelentéssel és bejelentési kötelezettséggel járó építést megelőzően településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt kell kérni a polgármestertől, aki a tanácsadást a települési főépítész szakértői véleménye alapján végzi.

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet letölthető innen…

Elkészült Önkormányzatunk 2018. évi rendezvénynaptára!

A rendezvénynaptár letölthető innen…

Lakossági fórum a településképi arculati kézikönyv bemutatására

Hegykő településképi arculati kézikönyvének kidolgozása egyeztetési állapotba jutott. A kézikönyvben foglaltak alapján kerül sor a településképi rendelet megalkotására. A
településképi arculati kézikönyvének bemutatására lakossági fórumot tartunk 2017. november 28-án, 17.00 órai kezdettel Hegykő Község Önkormányzata hivatalának tárgyalótermében (Hegykő Iskola u. 1.).
Lakossági fórum hirdetmény…
A bemutatásra kerülő dokumentumok letölthetők innen:
Hegykő község települési arculati kézikönyvének tervezete…
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezete…

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezeteinek véleményezése

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint elkészült Hegykő község településképi arculati kézikönyve és településképi rendeletének tervezete.

Hegykő Község Önkormányzata a Kormányrendelet 28. § (1) és 43/A. § (6) bekezdései alapján megindította tárgyi dokumentumok államigazgatási véleményezését.

A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(VI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai szerint az elkészült tervezeteket az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, jelen honlapon, és lakossági fórumon ismertetjük.

Az észrevételeket, javaslatokat az önkormányzati hivatalba eljuttatva papír alapon (9437 Hegykő, Iskola u. 1.) vagy elektronikusan (hegyko@hegyko.hu) lehet megtenni, legkésőbb az összehívásra kerülő lakossági fórumtól számított 8 napon belül (2017. december 6-ig). A lakossági fórum időpontja: 2017. november 28.

Hegykő község települési arculati kézikönyvének tervezete…
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezete…

Módosul a rendezési terv!

2017. október 1-től módosul Hegykő község helyi építési szabályzata (HÉSZ) és ezzel együtt településszerkezeti terve.

A módosulás lényege, hogy a Tó utca, a Forrás utca, a Hosszúkertek utca, a Nádarató utca és a Kenderszer utca folytatásában új, kertvárosias övezetbe sorolt lakóterület (Lke-1 és Lke-2); ettől déli irányba pedig akár szállodai beruházás céljára alkalmas üdülőterület (Üü-4) alakuljon ki. A tervezett belterületi határ nem változik. A rendeletben meghatározásra kerültek az Üü-4 övezet beépítési szabályai, továbbá pontosodtak az Lke övezetek beépítési feltételei. Ez utóbbiak közül kiemelendő, hogy 1400 m2 teleknagyságig a telken kizárólag egy lakóépület helyezhető el.

HÉSZ módosítás…
Szabályozási terv módosuló részének kivonata…
Szerkezeti terv módosuló részének kivonata…

Támogatás iskolakezdéshez!

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletében foglalt feltételek fennállása esetén, iskolakezdési támogatást biztosít a tanévkezdés megkönnyítéséhez. A támogatás összege tanulónként 10 000 Ft, szakiskolai- és középiskolai tanulók-, továbbá egyetemi, főiskolai hallgatók esetén 12 000 Ft.
A támogatás iránti kérelem letölthető honlapunkról, vagy átvehető a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalban. A Fertő-táj Általános Iskolában tanulók kivételével a kérelemhez iskolalátogatási igazolást kell csatolni.

Az önkormányzati rendelet szövege innen letölthető…

Tájékoztató ingyenesen igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetésről

Hirdetmény…

Hegykő község településrendezési terveinek módosítása, véleményezési szakasz!

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község teljes közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 10/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének (HÉSZ) módosítását határozta el, amely szándékát a 176/2016.(XII. 8.) képviselő-testületi határozatként meghozott településfejlesztési döntésében fogalmazta meg. A HÉSZ módosítására a 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak alapján teljes eljárásban kerül sor, a módosítás tervi munkarészeket is érint. A társadalmi egyeztetés lehetőségét és szabályait a 20/2015.(II. 12.) képviselő-testületi határozat tartalmazza.

Az elkészült, véleményezési dokumentáció innen letölthető, valamint átvehető papír alapon a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal hegykői hivatali helyiségének titkárságán (9437 Hegykő, Iskola u. 1.).

A partnerek írásos észrevételüket személyesen a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal hegykői hivatali helyiségének titkárságán adhatják át, postai úton ide küldhetik el, vagy elektronikus levélben továbbíthatják a hegyko@hegyko.hu e-mail címre 2017. május 15-ig.

Pályázati lehetőség az új sportbüfé üzemeltetésére!

Hegykő Község Önkormányzata kétfordulós pályázatot hirdet a labdarúgópálya mellett épülő új sportöltöző épületegyüttesben kialakításra kerülő vendéglátó üzlethelyiség 5 év időtartamú bérbevételére.

Jelentkezési határidő: 2017. április 18.

A pályázati dokumentáció innen letölthető…

Hegykő az UTAZÁS 2017. kiállításon!

Hegykő idén is jelen lesz a hazai turisztikai szakma legnagyobb vásárán, az UTAZÁS kiállításon, amely március 2. és március 5. között kerül megrendezésre Budapesten, a HUNGEXPO területén. Látogasson meg minket az “A” pavilon Nyugat-dunántúli Régió standján!

Ingyenes belépő!

Az alábbi on-line regisztrációs formula kitöltésével Ön egyszeri ingyenes belépésre jogosult az UTAZÁS kiállításra 2017. március 2-án (szakmai nap) a nyitva tartás teljes ideje alatt és 2017. március 3-án 12:00 óráig.
A kitöltött Regisztrációs Lap elküldése után hamarosan kap egy válasz e-mailt.
Kérjük, nyomtassa ki annak mellékletét és hozza magával. A vonalkód bejáratnál történő leolvasása után kényelmesen és gyorsan tud belépni a kiállítás területére.

Sportbüfé bérbeadó!

Az új sportöltöző épületben kialakítandó vendéglátó üzletet Hegykő Község Önkormányzata bérlet útján kívánja hasznosítani. A bérbeadással kapcsolatos elképzeléseiről és elvárásairól 2017. február 24-én (pénteken) 16 órakor az Önkormányzat tájékoztatót tart a hivatal üléstermében, amelyre minden érdeklődőt szeretettel vár.

A tervdokumentáció alábbi tervlapjai innen letölthetők:
Helyszínrajz
Alaprajz
Homlokzatok
Konyhatechnológiai alaprajz
Konyhatechnológiai leírás

Hegykő község településrendezési terveinek újabb módosítása, előzetes tájékoztatási szakasz!

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község teljes közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 10/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének (HÉSZ) módosítását határozta el, amely szándékát a korábbi, 141/2016.(IX. 28.) képviselő-testületi határozatként meghozott településfejlesztési döntésében fogalmazta meg. Az azóta eltelt időszakban újabb, a településrendezési tervek módosítását igénylő fejlesztési szándék vált ismertté. Emiatt, a megindított módosítási eljárást kiegészítve, az újabb igényhez kapcsolódó előzetes tájékoztatási szakaszt bonyolítunk le. Az újabb módosításhoz szükséges településfejlesztési döntését Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 176/2016.(XII.8.) számú képviselő-testületi határozatában fogalmazta meg. A HÉSZ módosítására a 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak alapján továbbra is teljes eljárásban kerül sor. A módosítás tervi munkarészeket is érint.

A társadalmi egyeztetés lehetőségét és szabályait a 20/2015.(II. 12.) képviselő-testületi határozat tartalmazza (2. melléklet). Az eljárás során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályai szerint az egyeztetésen az alábbi személyek, szervezetek vehetnek részt:
– Hegykő község területén állandó lakóhellyel rendelkező lakosság,
– Hegykő adott településrendezési eszköze tervezésével érintett településrészén telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
– Hegykő településen nyilvántartott, bejegyzett társadalmi szervezetek,
– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek,
– a hegykői Római Katolikus Plébánia.

A módosítást, a rendezés alá vont területet, a rendezés célját és várható hatását a 3. melléklet mutatja be.

A hivatkozott 1-3. melléklet innen letölthető, továbbá a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal hegykői hivatali helyiségének titkárságán, papír alapon is hozzáférhető.

A partnerek írásos észrevételüket személyesen a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (9437 Hegykő, Iskola u. 1.) adhatják át, postai úton ide küldhetik el, vagy elektronikus levélben továbbíthatják a hegyko@hegyko.hu e-mail címre 2017. január 30-ig.

Hegykő község településrendezési terveinek módosítása, előzetes tájékoztatási szakasz!

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község teljes közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 10/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének (HÉSZ) módosítását határozta el, amely szándékát a 141/2016.(IX. 28.) képviselő-testületi határozatként meghozott településfejlesztési döntésében fogalmazta meg (1. melléklet). A HÉSZ módosítására a 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak alapján teljes eljárásban kerül sor, a módosítás tervi munkarészeket is érint.

A társadalmi egyeztetés lehetőségét és szabályait a 20/2015.(II. 12.) képviselő-testületi határozat tartalmazza (2. melléklet). Az eljárás során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályai szerint az egyeztetésen az alábbi személyek, szervezetek vehetnek részt:
– Hegykő község területén állandó lakóhellyel rendelkező lakosság,
– Hegykő adott településrendezési eszköze tervezésével érintett településrészén telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
– Hegykő településen nyilvántartott, bejegyzett társadalmi szervezetek,
– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek,
– a hegykői Római Katolikus Plébánia.

A módosítást, a rendezés alá vont területet, a rendezés célját és várható hatását a 3. melléklet mutatja be.

A hivatkozott 1-3. melléklet innen letölthető, továbbá a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal hegykői hivatali helyiségének titkárságán, papír alapon is hozzáférhető.

A partnerek írásos észrevételüket személyesen a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (9437 Hegykő, Iskola u. 1.) adhatják át, postai úton ide küldhetik el, vagy elektronikus levélben továbbíthatják a hegyko@hegyko.hu e-mail címre 2016. december 10-ig.

Mikrocenzus Hegykőn!

2016. október 1. és november 8. között a Központi Statisztikai Hivatal mikrocenzust (kis népszámlálást) tart. A minta országosan a lakások 10%-ára terjed ki, így mintegy 1 millió embert érint. A 2016. évi mikrocenzus mintájába Hegykő is bekerült.
A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik: a kiválasztott és kiértesített családok 2016. október 1. és 9. között interneten keresztül tölthetik ki a kérdőívet. Amennyiben ezt nem kívánják megtenni, 2016. október 10. és november 8. között számlálóbiztosok keresik fel őket.
A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező.

Önkormányzati támogatás az iskolakezdéshez

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanévkezdés megkönnyítéséhez iskolakezdési támogatást biztosít a köznevelési intézmények, valamint a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató azon tanulók és hallgatók után. Az egyösszegű ellátásra azok jogosultak, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem a 114 ezer Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege tanulónként 10 ezer Ft; szakiskolai- és középiskolai tanulók-, továbbá hallgatók esetén 12 ezer Ft. Az ellátást az innen letölthető nyomtatványon lehet igényelni a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalnál.

Megállapították a vadászterületeket!

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 11/C. § (1) bekezdése és 11/A. § (4) bekezdése alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint vadászati hatóság a 2017. március 1-től 2037. február 28-ig tartó üzemtervi ciklusra megállapította a vadászterületek határait. A településünket érintő vadászterületeket tartalmazó határozatokat és térképeket letöltheti innen:
08-104250 terület
08-104250 terület térképe
08-164650 terület
08-164650 terület térképe
08-103850 terület
08-103850 terület térképe

Két éjszakás hegykői éjszakát nyertek!

A hamarosan megjelenő ingyenes turisztikai kiadványunkat megrendelők számára az UTAZÁS 2016. kiállítás alkalmából meghirdetett játékunkon a két fő részére szóló két éjszakás hegykői tartózkodást nyerték:
SÁ-RA TERMÁL Panzió – Gáncsa Gabriella (Budapest)
TORNÁCOS Panzió – Rajs Alexandra (Ceglédbercel)
MARBEN Panzió – Surányi Bianka (Budapest)
NYERGES Vendégfogadó – Dinya Zoltán (Budapest)
KERTÉSZ Vendégház – Dr. Pető Éva (Jánoshalma)

Kérjük a nyerteseket, hogy nyereményükért a hegyko@hegyko.hu e-mail címen jelentkezzenek.

Első körben 2016. március 31-ig lehet pályázni a helyi civil szervezetek támogatására!

Idén is lehetőség van pályázatot benyújtani a Hegykőn működő civil szervezeteknek (egyesületeknek, alapítványoknak, jogi szervezettel nem rendelkező csoportoknak).

A rendelet, a pályázati adatlap és a benyújtáshoz szükséges egyéb dokumentumok letölthetők.

2016. március 31-ig-ig lehet pályázni a hegykői Turisztikai Alapra!

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Turisztikai Alapról szóló 13/2015.(IX. 20.) önkormányzati rendelete alapján évente március hónapban van lehetőség a községben eltöltött vendégéjszakák számának növelése, továbbá a szálláshelyek által nyújtott szolgáltatások minőségének fejlesztése céljából pályázni. Támogatási kérelmet a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végző hegykői vállalkozások nyújthatnak be. A pályázat elkészítéséhez szükséges dokumentumok és a részletes feltételek az alábbiakban tölthetők le:
- a Turisztikai Alapról szóló 13/2015.(IX. 20.) önkormányzati rendelet
- pályázati adatlap
- összeférhetetlenségi nyilatkozat
- közzétételi kérelem
- de minimis nyilatkozat

Iskolai beiratkozás!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a 2016. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontja
• 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra, vagy
• 2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra.

Hegykő település a Fertő-táj Általános Iskola felvételi körzetébe tartozik. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen a – megyei kormányhivatal által meghatározott és közzétett – felvételi körzetében lakik.

További információ…

Óvodai beiratkozás!

Hegykő Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2016. augusztus 31-ig, vagy a 2016/17. nevelési év során betölti (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő Tündérrózsa Óvodában a 2016/2017. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja
• 2016. április 20. (szerda) 10.00-16.00 óra,
• 2016. április 21. (csütörtök) 10.00-16.00 óra,
• 2016. április 22. (péntek) 8.00-12.00 óra.

A beiratkozás helye:
• Tündérrózsa Óvoda Hegykő, Kossuth u. 89.;
• Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Óvoda-bölcsőde Tagintézménye Fertőhomok, Akác u. 72.

További információ…

Hegykő az UTAZÁS 2016. kiállításon!

Hegykő immár sokadik éve vesz részt a hazai turisztikai szakma legnagyobb vásárán, az UTAZÁS kiállításon, amely idén március 3. és március 6. között kerül megrendezésre Budapesten, a HUNGEXPO területén. Látogasson meg minket az “A” pavilon Nyugat-dunántúli Régió standján!

Ingyenes belépő!

Az alábbi on-line regisztrációs lap kitöltésével Ön egyszeri ingyenes belépésre jogosult az UTAZÁS kiállítás első, szakmai napján, 2016. március 3-án. A kitöltött regisztrációs lap elküldése után hamarosan kap egy válasz e-mailt. Kérjük, nyomtassa ki annak mellékletét, és mutassa be az I. vagy III. kapunál lévő bejáratnál.

Tájékoztató a szabadtéri égetés aktuális szabályairól

Belterületen az adott ingatlanon kizárólag a helyben keletkezett kerti hulladékot szabad elégetés útján megsemmisíteni azzal, hogy egyébként törekedni kell a kerti hulladék hasznosítással (komposztálással) történő ártalmatlanítására. A kerti hulladékot hétköznapokon naponta 8.00 és 19.00 óra között, de legkésőbb sötétedésig, szombati napon 8.00 és 13.00 óra között lehet égetni. Vasárnap és munkaszüneti napokon ilyen tevékenység nem végezhető. Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó további szabályokat Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V. 9.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Más szabályok vonatkoznak külterületen, ahol a növénytermesztéssel összefüggésben a lábon álló növényzet és a tarló égetése eleve nem megengedett. Külterületen tűzgyújtás ezen túl is csak az illetékes tűzvédelmi hatóság előzetes engedélyével végezhető. Az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen végezhet irányított égetést. Ehhez kérelmet kell benyújtani az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez (Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség – 9400 Sopron, Tűzoltó köz 2.).

Október 15-ig lehet pályázni a hegykői Turisztikai Alapra!

Kihirdetésre került Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Turisztikai Alapról szóló 13/2015.(IX. 20.) önkormányzati rendelete. A rendelet célja a községben eltöltött vendégéjszakák számának növelése, továbbá a szálláshelyek által nyújtott szolgáltatások minőségének fejlesztése. Támogatási kérelmet a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végző hegykői vállalkozások nyújthatnak be. A pályázat elkészítéséhez szükséges dokumentumok és a részletes feltételek az alábbiakban tölthetők le:
- a Turisztikai Alapról szóló 13/2015.(IX. 20.) önkormányzati rendelet
- pályázati adatlap
- összeférhetetlenségi nyilatkozat
- közzétételi kérelem

Felsőoktatási ösztöndíjpályázat – határidő: 2015. november 9!

Településünk 2016-ban is havi rendszeres támogatást biztosít a felsőoktatási tanulmányokat kezdő, vagy folytató hallgatók részére. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra a pályázatok már benyújthatók. A felhívások innen letölthetők:
“A” típusú pályázati felhívás – felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói számára;
“B” típusú pályázati felhívás – érettségi előtt álló, vagy felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek számára.
A pályázatokkal kapcsolatos személyes segítség:
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal, Zsirai Alajosné, Tel.: 540-005
e-mail: szocialisugy@hegyko.hu

Önkormányzati támogatás az iskolakezdéshez

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanévkezdés megkönnyítéséhez iskolakezdési támogatást biztosít a köznevelési intézmények, valamint a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató azon tanulók és hallgatók után. Az egyösszegű ellátásra azok jogosultak, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem a 114 ezer Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege tanulónként 10 ezer Ft; szakiskolai- és középiskolai tanulók-, továbbá hallgatók esetén 12 ezer Ft. Az ellátást az innen letölthető nyomtatványon lehet igényelni a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalnál.

Tűzz egy verset a házadra!

Az idei Tízforrás Fesztivál alkalmával most először fogunk találkozni községünk utcáin, terein versekkel. Az utóbbi időben reneszánszát éli a versolvasás, egyre-másra hallani olyan kezdeményezésekről, amelyek közelebb viszik a költeményeket Önökhöz, olvasókhoz. Kérjük, csatlakozzon Ön is Dr. Gergely István és Völgyi János településünkön élő költők kezdeményezésének támogatóihoz és válasszon egy verset háza falára, kerítésére, kapujára!

Érdeklődéstől függően 20-25 verset szeretnénk Hegykő utcáin, terein a fesztivál ideje alatt, annak rangjához méltó megjelenésben elhelyezni. A versek, amelyek közül választani lehet, innen letölthetők. Amennyiben az egyik verset szívesen olvasná, és bocsátaná közszemlére saját házán, vagy éppen másnak szeretne egyet ajándékozni, nem kell mást tennie, mint az önkormányzati hivatalban 5.000,- Ft befizetésével lefoglalni az adott költeményt és megjelölni, hol lesz kihelyezve. Az összeg a vers táblára kasírozásának önköltsége. A költeményt tartalmazó táblát a fesztivál kezdetéig eljuttatjuk Önhöz, igény esetén a kifüggesztésben is segítünk. A fesztivált követően a vers természetesen Önnél marad, és akár szobája falát is díszítheti.

vers_tablan

Hegykői az ország legjobb pálinkája!

A 2015. június 22-én az Országházban megtartott eredményhirdetésen kiderült: a hegykői Masinaházban működő 1 Csepp Pálinka az országos versenyen 5 arany-, 6 ezüst-, és 1 bronzérmet, továbbá 2 Champion díjat is besöpört, de ami ennél is nagyszerűbb: a főzde Zenit szőlő-Kései meggy házasított pálinkája elnyerte a “Magyarország legjobb pálinkája 2015.” címet!

Irány Hegykő!

Az UTAZÁS 2015. kiállítás alkalmából meghirdetett “Irány Hegykő!” játékunkon a két fő részére szóló két éjszakás hegykői tartózkodást nyerték:
SÁ-RA TERMÁL Panzió – Újvári Károlyné
TORNÁCOS Panzió – Ferenczi László
NYERGES Vendégfogadó – Somodi Brigitta
KERTÉSZ Vendégház – Nagy Anikó

A Tízforrás Fesztiválra egy tetszés szerint kiválasztott koncertre 2 fő részére szóló belépőt nyert: Kostyál Ferencné, Molnár Zsuzsó, Tóthné Marek Eszter, Vogronics Erzsébet, Király Andrea.

Kérjük a nyerteseket, hogy nyereményükért a hegyko@hegyko.hu e-mail címen jelentkezzenek.

A helyi építési szabályzat módosításának véleményezése!

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község teljes közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 10/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének (HÉSZ) módosítását határozta el, amely szándékát a 72/2014.(IX.11.) és a 18/2015.(III. 12.) képviselő testületi határozatként meghozott településfejlesztési döntéseiben fogalmazta meg. A HÉSZ módosítására a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak alapján egyszerűsített eljárásban kerül sor.

A társadalmi egyeztetés lehetőségéről jelen felhívással, ezúton adunk tájékoztatást. A véleményezési dokumentáció innen letölthető, továbbá a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal hegykői hivatali helyiségének titkárságán, papír alapon is hozzáférhető.

A közzétett tájékoztató alapján a partnerek 2015. április 30-ig írásos észrevételt tehetnek. Levelüket személyesen a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (9437 Hegykő, Iskola u. 1.) adhatják át, postai úton ide küldhetik el, vagy elektronikus levélben továbbíthatják a hegyko@hegyko.hu e-mail címre.

Az eljárás során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályai szerint az egyeztetésen az alábbi személyek, szervezetek vehetnek részt:
– Hegykő község területén állandó lakóhellyel rendelkező lakosság,
– Hegykő adott településrendezési eszköze tervezésével érintett településrészén telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
– Hegykő településen nyilvántartott, bejegyzett társadalmi szervezetek,
– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek,
– a hegykői Római Katolikus Plébánia.

A dokumentációban megfogalmazott kisebb módosítási igények a kertvárosias lakóterület (Lke) övezeteiben a beépíthetőség növelésére, továbbá az állattartó építményekre vonatkozó szabályok kiegészítésére irányulnak, ezen kívül a hatályos magasabb rendű jogszabályoknak való megfeleltetésre kerül sor. A változások csak a HÉSZ szöveges munkarészét érintik, a szerkezeti és a szabályozási tervet nem.

Iskolai beiratkozás!

A Soproni Tankerület tájékoztatása szerint az általános iskolai beiratkozás időpontja
• 2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra, vagy
• 2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra.

Hegykő település a Fertő-táj Általános Iskola felvételi körzetébe tartozik. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen a – megyei kormányhivatal által meghatározott és közzétett – felvételi körzetében lakik.

Óvodai beiratkozás!

Hegykő Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2015. augusztus 31-ig, vagy a 2015/16. nevelési év során betölti (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő Tündérrózsa Óvodában a 2015/2016. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja
• 2015. április 22. (szerda) 10.00-16.00 óra,
• 2015. április 23. (csütörtök) 10.00-16.00 óra,
• 2015. április 24. (péntek) 8.00-12.00 óra.

A beiratkozás helye:
• Tündérrózsa Óvoda Hegykő, Kossuth u. 89.;
• Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Óvoda-bölcsőde Tagintézménye Fertőhomok, Akác u. 72.

További információ…

Változott a tűzvédelem – alapvetően tilos a szabadtéri égetés!

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól 2015. március 5-től hatályosak. Ennek megfelelően az ország egész területén alapvetően tilos a szabadtéren történő tüzelés! Vagyis, nem megengedett a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése, miként külterületen a növénytermesztéssel összefüggésben a lábon álló növényzet és a tarló égetése sem.

Belterületen az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Külterületen csak az illetékes tűzvédelmi hatóság előzetes engedélyével végezhető tűzgyújtás. Az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen végezhet irányított égetést. Ezen tevékenységhez kérelmet kell benyújtani az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez (Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség – 9400 Sopron, Tűzoltó köz 2.).

Pályázat helyi civil szervezetek támogatására – módosult a határidő!

Idén is lehetőség van pályázatot benyújtani a Hegykőn működő civil szervezeteknek (egyesületeknek, alapítványoknak, jogi szervezettel nem rendelkező csoportoknak). A pályázati feltételeket tartalmazó 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelet azonban módosult! Annak érdekében, hogy a kérelmeket a képviselő-testület mielőbb elbírálhassa és a támogatások folyósításra kerülhessenek, az első félévi pályázatok beadási határideje 2015. március 31! A rendelet, a pályázati adatlap és a benyújtáshoz szükséges egyéb dokumentumok letölthetők.

Hegykő az UTAZÁS 2015. kiállításon!

Hegykő immár sokadik éve vesz részt a hazai turisztikai szakma legnagyobb vásárán, az UTAZÁS kiállításon, amely idén február 26. és március 1. között kerül megrendezésre Budapesten, a HUNGEXPO területén. Látogasson meg minket az “A” pavilon 308/B standján!

Ingyenes belépő!

Az alábbi on-line regisztrációs formula kitöltésével Ön egyszeri ingyenes belépésre jogosult az UTAZÁS kiállítás első napján, 2015. február 26-án. A kitöltött Regisztrációs Lap elküldése után hamarosan kap egy válasz e-mailt. Kérjük, nyomtatassa ki annak mellékletét, és azt adja le az I. vagy a III. kapunál.

Agrárfórum 2015. január 19-én!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara január hónapban agrárfórumot szervez a megye minden járásában – településünkhöz legközelebb Fertőszentmiklóson. A NAK célja az érdeklődők tájékoztatása az agrárágazatot 2015. évben érintő változásokról.
Meghívó és jelentkezés…

Felsőoktatási ösztöndíjpályázat – határidő: 2014. november 7!

Már benyújthatók a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj iránti pályázatok. A pályázati kiírások az alábbiakban letölthetők:
“A” típusú pályázat kiírása – felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói számára;
“B” típusú pályázat kiírása – felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek számára.
A pályázatok beadásával kapcsolatos személyes segítség:
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal, Zsirai Alajosné, Tel.: 540-005
e-mail: szocialisugy@hegyko.hu

Egyeztetésre várjuk az ingatlan-tulajdonosokat!

A „FERTŐ / NEUSIEDLERSEE KULTÚRTÁJ” világörökségi terület kezelési tervének tervezete tárgyában a kulturális örökség védelméért felelős miniszter egyeztető tárgyalást hív össze. A tárgyalás időpontja: 2014. október 22. (szerda). 10:00 óra. Helyszíne: Esterházy-kastély, 9431 Fertőd, Haydn út 2., Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület Irodája. Az egyeztetésen a világörökségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező személyek jogosultak részt venni.
Értesítés az egyeztetésről…

Önkormányzati választási eredmények

A Helyi Választási Bizottság 2014. október 12-én a szavazatok összeszámlálását követően az alábbi határozataival állapította meg az önkormányzati képviselő és polgármester választás települési eredményeit: 14/2014. HVB határozat (polgármester), 15/2014. HVB határozat (képviselő).
A választási bizottság döntött arról is, hogy a megbízólevelek átadásával a HVB elnökét hatalmazza fel: 16/2014. HVB határozat.

Világörökségi kezelési terv véleményezése

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megbízásából elkészült a „FERTŐ / NEUSIEDLERSEE KULTÚRTÁJ világörökségi terület” kezelési tervének tervezete. A kezelési tervről jogosultak véleményt nyilvánítani a világörökségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek is. Ennek határideje 2014. szeptember 24. Részletes info…

Szavazólapok jóváhagyása

A Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásához kapcsolódóan 2014. szeptember 15-i ülésén jóváhagyta a polgármester választás és a képviselő választás szavazólapjait. A szavazólapok mintája…

A Helyi Választási Bizottság döntései

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásához kapcsolódóan Hegykő község Helyi Választási Bizottsága, 2014. augusztus 28-i ülésén megválasztotta elnökét és elnökhelyettesét, továbbá – a beérkezett kérelmek alapján – jelöltek nyilvántartásba vételéről döntött. A határozatok:
1/2014. határozat (elnök megválasztása), 2/2014. határozat (elnökhelyettes megválasztása), 3/2014. határozat, 4/2014. határozat, 5/2014. határozat.
A HVB 2014. szeptember 3-án megtartott ülésén további négy jelöltet vett nyilvántartásba: 6/2014. határozat, 7/2014. határozat, 8/2014. határozat, 9/2014. határozat.

Pályázat pénzügyi referens munkakör betöltésére!

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet megüresedő munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 14. Részletes pályázati feltételek…

Pályázat anyakönyvvezető és pénzügyi referens munkakör betöltésére!

A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet megüresedő munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 18. A pályázati felhívás ide kattintva letölthető.

Nyári diákmunka lehetőség Önkormányzatunknál!

A Nemzetgazdasági Minisztériummal és a megyei kormányhivatal járási hivatal soproni járási munkaügyi kirendeltségével együttműködve 16-25 év közötti, nappali tagozaton tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok részére nyári diákmunkaprogramot indítunk. Jelentkezés: Szigethi István polgármesternél (Tel.: 99/540-005). Részletes infó…

Társadalmi egyeztetésen a világörökségi kezelési terv!

A Fertő-táj védelmét és az itt élők boldogulását egyaránt szolgáló stratégia sarokpontjait meghatározó világörökségi kezelési terv széleskörű társadalmi egyeztetése érdekében, a kezelési terv készítői 2014. június 25-én (szerdán) 16.00 ás 19.00 óra között fórumot tartanak a Tornácos Panzióban. A fórumra várják a település lakóit, szervezeteit. Meghívó…

Megválasztottuk Hegykő község borait!

Május 22-én tartottuk Hegykőn a Tornácos Panzió konferencia termében a hagyományos, Szent Orbán-napi Borválasztást. A Soproni Borvidékről benevezett 33 mintából szakmai zsűri választotta ki a legjobbnak ítélt 3-3 bort fehér- és vörösbor kategóriában. Közülük a hegykői civil szervezetek és éttermek, valamint az önkormányzat által delegált tagokból álló társadalmi zsűri választotta meg a győztes borokat. 2014-ben – az előző évhez hasonlóan – mindkét kategóriában ugyanaz a borászat nyert: a Hegykő Község Bora címet egy esztendőn át az Iváncsics Pincészet 2013-as Irsai Olivér és 2012-es Quartet Quvée borai viselhetik.

Az országgyűlési képviselőválasztás települési eredményei

Április 6-án Hegykő egyetlen szavazókörében 74,4%-os részvételi aránnyal zajlott le az országgyűlési képviselőválasztás. A települési szintű eredményeket az alábbiakban ismerheti meg:
egyéni választókerületi eredmények,
országos listás eredmények.

Óvodai beiratkozás!

Hegykő Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2014. augusztus 31-ig, vagy a 2014/15. nevelési év során betölti (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő Tündérrózsa Óvodában a 2014/2015. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja
• 2014. április 23. (szerda) 10.00-16.00 óra,
• 2014. április 24. (csütörtök) 10.00-16.00 óra,
• 2014. április 25. (péntek) 8.00-12.00 óra.

A beiratkozás helye:
• Tündérrózsa Óvoda Hegykő, Kossuth u. 89.;
• Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Óvoda-bölcsőde Tagintézménye Fertőhomok, Akác u. 72.

További információ…

Irány Hegykő!

Az UTAZÁS 2014. kiállítás alkalmából meghirdetett “Irány Hegykő! Hosszú hétvége Hegykőn 0,- Ft-ért?!” játékunkon a két fő részére szóló kétéjszakás hegykői tartózkodást nyerték:
SÁ-RA TERMÁL Panzió – Csete László
TORNÁCOS Panzió – Vörös István
NYERGES Vendégfogadó – Pusztai Boglárka
KERTÉSZ Vendégház – Balogh Andrea

Dr. Gergely István hegykői költő verseskötetét nyerte: Ráczné Fok ILdikó, Balogh Andrea, Funkné Tombor Judit, Radócz Erzsébet, Györe János, Kőrösi Tilda, Szatmári Károly, Tóth Gáborné, Bánházi Krisztina, Takács László, Királyi István, Szeverenyi Ivonn, Pintér József, Dorkó Ildikó, Hatos Eszter.

Hegykő Község Borát nyert (Ivancsics Pincészet: Quartet Cuveé): Kassai Ildikó, Szénás Miklós, Sasvári Anna, Nagy István, Budavári János.

Kérjük a nyerteseket, hogy nyereményükért a hegyko@hegyko.hu e-mail címen jelentkezzenek. A tárgynyereményeket postán küldjük el (de akár személyesen is átvehetők).

Hegykő az UTAZÁS 2014. kiállításon!

Hegykő immár sokadik éve vesz részt a hazai turisztikai szakma legnagyobb vásárán, az Utazás kiállításon, amely idén február 27. és március 2. között kerül megrendezésre. Látogasson meg minket az “A” pavilonban található Nyugat-dunántúl standon! Amennyiben regisztrál, február 27-re érvényes, vonalkóddal ellátott belépőjegyet kap e-mailen. Ezt kinyomtatva és magával hozva a pénztárban való sorban állás nélkül, azonnal beléphet a HUNGEXPO területére.

Házhoz-menő szelektív hulladékgyűjtés 2014. évi időpontjai

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. idén folytatja a 2013. januárban bevezetett szelektív hulladékgyűjtést. A megtelt zsákokat a gyűjtőnapokon, reggel 6 óráig kell a ház elé kihelyezni. A felhasznált szelektíves zsákok helyett a begyűjtést végző munkatársak díjmentesen csere zsákot biztosítanak.
A zsákokon feltüntetett információk kérjük, vegyék figyelembe. Fontos, hogy vegyes, nem hasznosítható hulladék ne kerüljön a sárga zsákba, mert azokat a gyűjtőjárat munkatársai nem viszik el, az ingatlanok előtt hagyják.

Házhoz menő szelektív gyűjtési időpontok 2014-ben:
január 29.
február 26.
március 26.
április 23.
május 28.
június 25.
július 23.
augusztus 27.
szeptember 24.
október 29.
november 26.
december 22.

A kommunális hulladék elszállítása továbbra is a már bevezetett rendszer szerint történik. Kérdés esetén az STKH Kft. munkatársai a 99/506-483 telefonszámon készséggel állnak rendelkezésükre.

Műfüves labdarúgópályát avattunk!

Hegykő új sportlétesítménnyel, egy 22 x 42 méteres, villanyvilágítással és 204 férőhelyes lelátóval rendelkező műfüves labdarúgópályával gyarapodott. A Patak utca felől megközelíthető pálya ünnepélyes átadására 2013. szeptember 22-én egy nyolccsapatos nemzetközi, U11-es korosztályú utánpótlás torna keretében került sor. Az átadáson jelen volt Ivanics Ferenc országgyűlési képviselő, Keglovich László olimpia bajnok labdarúgó, és Horváth László, az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei szervezetének igazgatója. A létesítmény 35,5 millió forintba került: az összeg 70%-át az MLSZ finanszírozta TAO támogatásból, a 30% önrészt Hegykő Község Önkormányzata biztosította.

Hegykő az OMÉK-on!

Községünk a Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságának standján képviseltette magát a 2013. szeptember 18. és 22. között a HUNGEXPO területén megrendezett 76. Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron (OMÉK).

Pályázat köztisztviselői álláshely betöltésére!

A Hegykői Közös Önkormányzati hivatal pályázatot hirdet titkársági ügyintéző, képviselő-testületi referens munkakör betöltésére, államigazgatási főiskolai végzettséggel rendelkezők részére. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 24. Részletes pályázati feltételek…

Július utolsó napján lesz a digitális átállás!

Az analóg televíziózásról a digitális földfelszíni sugárzásra településünket 2013. július 13-án állítják át. A csatolt hirdetményből kiderül, hogy mindez mit jelent, kiket érint, és kik kaphatnak hozzá támogatást…

Remekül sikerült a Májusfa állítás!

Április utolsó napján a hagyományoknak megfelelően állítottuk fel a község Májusfáját a Széchenyi Ödön parkban. A vendégeket a Hegykői Tűzoltózenekar szórakoztatta, az érdeklődők megkóstolhatták háziasszonyaink sós stangliját és hozzá finom kékfrankost kortyolhattak. Az emelkedett hangulatban többen a Májusfát is körbetáncolták.

Pályázat helyi civil szervezetek támogatására!

Önkormányzatunk képviselő-testülete az idei évtől módosuló pályázati eljárási rendben támogatja a településen működő civil szervezeteket (egyesületeket, alapítványokat, jogi szervezettel nem rendelkező csoportokat). A pályázati feltételeket a 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A rendelet, a pályázati adatlap és a benyújtáshoz szükséges egyéb dokumentumok letölthetők. A pályázat beadási határideje 2013. április 30.

Nyereményjátékunk nyertesei!

Kisorsoltuk az Utazás Kiállítás alkalmából meghirdetett nyereményjátékunk nyerteseit. A névsor megtekinthető…

Több mint ezren keresték fel standunkat az UTAZÁS kiállításon!

Hegykő hatodik alkalommal vett részt a Hungexpo területén rendezett nemzetközi vásáron. Megyénket Győr és a Szigetköz mellett községünk képviselte önálló standdal. Jelenlétünk az önkormányzat, valamint a nagyobb szállásadók (Sá-RA TERMÁL, TORNÁCOS Panzió, KERTÉSZ Vendégház, NYERGES Vendégfogadó, SZANYI Vendégház) összefogásának és partnerségének eredménye. A kiállítás Hegykő népszerűsítése mellett alkalmat adott szakmai eszmecserékre, így ellátogatott hozzánk többek között a szintén világörökségi helyszín Hollókő polgármestere is.

Aláírásra került a “Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer” kivitelezői szerződése

3,5 milliárd forintból építik meg a Sopron térségi hulladékgazdálkodási rendszer különböző létesítményeit. A nyertes konzorciumnak 14 hónap áll a rendelkezésére, hogy elkészüljön a 39 települést érintő beruházás. A kivitelezői szerződés aláírásával jelentős állomásához érkezett az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló „Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer”.
Cséren valósul meg a projekt legfontosabb – zöldmezős – beruházása: a közel 20 hektáros területen Regionális Hulladékkezelő Központ épül. A térségből származó mintegy 300.000 köbméternyi hulladékot helyezik el itt. A cséri lerakó mellett Sopronban a Harkai úton szelektív központ épül. Itt szelektív válogató, átrakó, és biohulladék-komposztáló, valamint az ezeket kiszolgáló létesítmények kapnak helyet. A rendszer része még a fertőendrédi térségi központ, ahol a Fertő parti településekről behozott hulladékot gyűjtik be. Ezek mellett három hulladékudvar, három ún. „újrahasználati központ”, valamint 114 hulladékgyűjtő sziget is része a beruházásnak. Az új hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésében korszerű berendezések segítségével válik hatékonyabbá a különféle hulladékfajták kezelése.
A program célja, hogy az érintett települési önkormányzatok bevonásával korszerű, biztonságos, komplex hulladékgazdálkodási rendszer alakuljon ki. Ennek központi eleme a szelektív hulladék gyűjtése, kezelése és újrahasznosítása. Hasznos tudnivalók a szelektív gyűjtésről…

Új szolgáltató végzi a hulladékgyűjtést

Január eleje óta az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. végzi a kommunális hulladékgyűjtést Hegykőn és további 38 településen. A cég a házhoz menő, zsákos módszerrel gyűjti a háztartásban keletkezett, újrahasznosítható hulladékot. A települések lakói így már otthon szelektálni tudják a különféle hulladékokat.
Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztését célzó projekt 39 település 106.411 lakosát érinti. A beruházás az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az új rendszerben egy úgynevezett háromedényes rendszert alakítanak ki, melynek lényege, hogy a meglévő szürke edények mellett a családi házas övezetekben házhoz menő, míg a városias övezetekben gyűjtőpontos rendszerű szelektív hulladékgyűjtést vezetnek be, továbbá bevezetik a lakosságnál keletkező konyhai biohulladékok elkülönített gyűjtését. Magyarország Európai Uniós kötelezettségvállalása szerint a biológiailag lebomló szerves anyagok mennyiségét 2014-ig 35 százalékra kell csökkenteni. A településeken a hulladékgyűjtő műanyag zsákokat egyelőre a Polgármesteri Hivatalokban vehetik át a lakosok, háztartásonként 2 db-ot. A sárga színű zsákokba kizárólag háztartásban keletkezett, újrahasznosítható hulladékot lehet tenni. A zsák a fém-, a műanyag csomagolások és az italoskarton-dobozok gyűjtésére szolgál. Bele lehet tenni az alumínium italdobozokat, tálcákat, a konzervdobozokat, az üvegek fém záró elemeit, kupakokat és az egyéb fém csomagolóanyagokat, de üveget nem. A zsákokat havonta egy alkalommal gyűjtik, az elszállított zsákok helyett csere zsákot hagynak a házaknál.

További információkat talál a következő címen: www.stkh.hu

2013. januárjától új hivatal kezdte meg működését!

A települési önkormányzatokat is érintő közigazgatási átszervezés következtében az elmúlt év végével megszűnt Hegykő és Fertőhomok települések körjegyzősége. A kormányzati szándéknak megfelelve, miszerint a 2 000 lakosságszám alatti települések nem tarthatnak fenn önálló hivatalt, Hegykő, Fertőhomok és Hidegség községek képviselő-testületei január 1-jétől megalakították a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalt, amely a három település közös hivatala.
A hivatal hegykői székhelyének elérhetősége: 9437 Hegykő, Iskola u. 1., Tel.: +36-99/540-005, hegyko@hegyko.hu.
A fertőhomoki iroda címe és telefonszáma: 9492 Fertőhomok, Akác u. 44., Tel.: +36-99/540-054, fertohomok@fertohomok.hu.
A hidegségi iroda elérhetősége: 9491 Hidegség, Petőfi u. 1. Tel.: +36-99/540-042, hidegseg@hidegseg.hu.

2013 – A soproni szimfonikusok koncertjével ünnepeltük az új esztendőt!

Újév napján zsúfolásig megtelt a Szent Mihály-templom, ahol a Dárdai Árpád karmester által vezényelt Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar adott a bécsi hangversenyek hangulatát idéző koncertet. A zenei élményt követően a résztvevők pezsgővel koccintottak a remények szerint boldog és sikeres új esztendőre. Fotók az Újévi Koncertről…

Csaknem háromszáz tértek haza az első alkalommal megrendezett Hegykőről Elszármazottak Találkozójára!

A találkozó a Hegykői Vigasságok keretében, 2012. augusztus 4-én került megrendezésre. Akik hazatértek, három órától hálaadó szentmisén, majd Szigethi István polgármester köszöntőjét és a Szent Mihály-templom Vegyeskarának műsorát követően közös vacsorán vehettek részt. Az ünnepségről beszámolt a Kisalföld című napilap, és a Hegykői Hírek is különszámmal jelent meg ez alkalomból. A találkozóról sok-sok fotó Facebook oldalunkon…

Nagy siker volt a Kézműves Sörök és Pálinkák Fesztiválja!

2012. június 22. és 24. között első alkalommal biztosítottunk bemutatkozási lehetőséget Hegykőn a hazai kisüzemi sörfőzdéknek. A fesztivál remekül sikerült, a három nap alatt sok száz sörivó több mint, harmincféle sört kóstolhatott. A kínálatban pálinka manufaktúrák is megjelentek. Tekintse meg a rendezvény képeit. Ha Önnek is van a fesztiválon készült fotója, küldje el a hegyko@hegyko.hu címre, örömmel közzétesszük. A legjobb képeket Tízforrás Fesztivál belépőkkel jutalmazzuk!

Megválasztottuk az idei Hegykő Község Borát!

Május utolsó napján a Tornácos Panzió Borostyán termében megtartott Szent Orbán-napi borválasztáson a szakmai zsűri ajánlása alapján a társadalmi zsűri választásának megfelelően a Hegykő Község Bora 2012. címet fehérborok között a Lővér Pince 2011. évi Soproni Zöldveltelinije; vörösborok között a Töltl Pincészet 2010. évi Soproni Kékfrankosa viselheti egy esztendőn keresztül. A borok hamarosan megkóstolhatók, illetőleg megvásárolhatók a hegykői éttermekben és élelmiszerüzletekben.

Jól haladnak a főtér felújítás munkálatai

A kivitelezés előrehaladtával egyre jobban kirajzolódnak a főtér új vonalai. A felújítás befejezési határideje 2012. június 30.

Elkészült a műfüves pálya és az öltöző terve

A településünkön működő Fertő Menti Sport Club Hegykő labdarúgó egyesület Önkormányzatunk segítségével pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez egy nemzetközi mérkőzések megrendezésére is alkalmas, villanyvilágítással ellátott 105 x 68 méteres műfüves labdarúgópálya, és egy új, korszerű öltözőépület megépítésére. A fejlesztés során a meglévő 100 x 65 méteres élőfüves pálya részben áthelyezésre kerül. Az elvi építési engedélyezési tervdokumentáció megtekinthető:
HELYSZÍNRAJZ
ALAPRAJZ, FŐHOMLOKZATOK
METSZETEK, HOMLOKZATOK

Lomtalanítás: április 2-6!

Önkormányzatunk megbízásából a Rekultív Kft 2012. április 2. és 6. között lomtalanítást végez községünkben. A 30 m3-es konténereket a Vásártérre (Tornacsarnok mellé) és a Vitti közbe (Petőfi u. 55.) helyezik el. Kérjük, hogy a konténerekbe veszélyes hulladékot és építési törmeléket ne rakjanak. Az elektronikai hulladékot a konténerek mellé, a kijelölt területre helyezzék el.

Utazás kiállítás: akik nyertek!

A 2012. március 1-4. között Budapesten megrendezett Utazás kiállítás Hegykő standjánál a következő személyek nyertek kétfős, két éjszakás hegykői tartózkodást, fürdőbelépővel:

Kazár Ágnes (Budapest) – Nyerges Vendégfogadó
Hajdu Lászlóné (Miskolc) – Kertész Vendégház
Dr. Illés Erika (Budapest) – Sá-Ra Termálfürdő
Nagy Renáta (Kiskunlacháza) – Tornácos Panzió
Zsarnóczai Jánosné (Budapest) – Szalay Vendégház
Illyés Olga (Budapest) – Marben Panzió
Leopold Róbert (Mohács) – Kertész Vendégház
Raffay Margit (Győr) – Szanyi Vendégház

Hattyúk az úsztatón

Az úsztató rehabilitációja során tavaly elkészült madármegfigyelő-hely tavára az elmúlt hétvégén háromfős hattyúcsalád érkezett. Köszönik jól vannak, reméljük sokáig maradnak.

Képek a hattyúkról:

Pályázat civileknek (beérkezési határidő március 22.)!

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot írt ki helyi civil szervezeteknek. A pályázati felhívás és a pályázati adatlap oldalunkról letölthető.

Letölthetők a Hegykői Hírek tavalyi számai

Az önkormányzat által kiadott Hegykői Hírek című időszaki újság az elmúlt évben két alkalommal jelent meg. Akik esetleg lemaradtak róla, vagy szeretnék újra elolvasni, azok letölthetik honlapunkról.
Hegykői Hírek 2011/1.
Hegykői Hírek 2011/2.

Weboldalunk ezúttal “Az Év Honlapja 2011 – különdíj”-at söpörte be!

2011. december 2-án este került sor Budapesten, a Hotel Helia-ban a Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing tagozat által idén tizedik alkalommal meghirdetett „Az Év Honlapja” pályázat ünnepélyes díjátadójára, amelyen Önkormányzatok és települések kategóriában „Az Év Honlapja 2011 – különdíj”-at nyertük el.

Képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás

Önkormányzatunk Képviselő-testülete évi utolsó ülését 2011. december 8-án 16,00 órától tartja (meghívó). Ezt követően 18,00 órától kerül sor a tornacsarnok kistermében az évi szokásos közmeghallgatásra, melyre tisztelettel várjuk a község polgárait (közmeghallgatás).

Weboldalunk országos második helyezést ért el!

Honlapunk rangos díjat nyert a hazai online és multimédia szakma kiváló digitális tartalomfejlesztési gyakorlatát bemutató, az idén 14. alkalommal megrendezett országos eFestival versenyen. Kormányzat/Önkormányzat/Intézmény kategóriában második helyezést értünk el Hajdúszoboszló mögött, megelőzve Győr weboldalát. Az eFestival 2011 díjnyertes pályaművek nevezői jogosultak a KIVÁLÓ MAGYAR TARTALOM, valamint a FELHASZNÁLÓBARÁT HONLAP cím viselésére és a díjak logójának feltüntetésére. Bővebben…

Elindult plébániánk új honlapja!

Minden látogató előtt kitárja kapuit a hegykői plébánia. A weboldalon beszámolók olvashatók az egyházközség életéről, megvalósítható terveiről. Tegyen Ön is virtuális látogatást egyházközségünkben.
www.hegykoplebania.hu

Üzleti célú befektetési lehetőség!

Önkormányzatunk elkészíttette a település főterén működő Tó vendéglő épületének átalakítással is járó felújítási tervét. Az épületben meleg-konyhás vendéglátóüzlet (kávézó) és helyi termék bolt kap helyet. Az épülettel együtt a teljes főtér megújul: szervizút, parkolók, gyalogos sétány és park létesül térvilágítással. A főtér rendezésére 2012-ben kerül sor, a szükséges finanszírozási forrás rendelkezésre áll. Az épület felújításához ugyanakkor várjuk olyan szakmai befektetők jelentkezését, akik – az Önkormányzattal együttműködve – fantáziát látnak a vendéglátó üzlet kialakításában és hosszútávú üzemeltetésében. Az épület kivonatos felújítási tervdokumentációja innen letölthető.

2011. november 23.

Képviselő-testületünk november 23-án 16.00 órától tartja soron következő ülését (meghívó).

2011. október 27.

Képviselő-testületünk október 27-én 16.00 órától tartja soron következő ülését (meghívó).

2011. június 22.

A Fertő-táj Tervtanács június 22-én megtartott ülésén egyöntetűen támogatta a sportfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósításáig, átmeneti időszakra tervezett öltöző konténer megvalósítását, melynek engedélyezési tervdokumentácója megtekinthető: sportöltöző engedélyezési terve.

2011. május 29.

Nagyszámú gyermek örömére kiváló hangulatban zajlott le az Önkormányzat gyermeknapi rendezvénye.

2011. május 26.

Borász szakemberekből álló szakmai zsűri ajánlása alapján az Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaiból, az intézményvezetőkből, a civil szervezetek delegáltjaiból, az éttermek és a szálláshelyek üzemeltetőiből álló társadalmi zsűri  hetedik alkalommal választotta meg 31 benevezett minta közül Szent Orbán-napja alkalmából Hegykő Község Borát. Fehérbor kategóriában a soproni Iváncsics Pincészet 2010-es Zöld Veltelinije, a vörös borok között a balfi Heiner Pincészet 2009-es Kékfrankosa viselheti egy esztendőn át a Hegykő Község Bora címet. A borok valamennyi hegykői étteremben és élelmiszerüzletben megvásárolhatók.

2011. május 6-8.

Sikerrel lezárult a Borok utcája 2011 rendezvényünk: 13 borász, 1 magánserfőzde, a bösztöri kecskefarm és a Fertő-Hanság Nemzeti Park kínálta portékáit. A résztvevők száma minden eddigi érdeklődést jelentősen meghaladta.

Képek a rendezvényről:

2011. április 22.

2011. április 22-én – egyelőre teszt üzemmódban – elindítottuk Hegykő új, turisztikai meghatározottságú honlapját.

A weboldal hamarosan német és angol nyelven is elérhető lesz. Hegykő Község Önkormányzata a szervezeti adataival, működésével és gazdálkodásával összefüggő nyilvánosságot a Közérdekű adatok menüpontból teszi elérhetővé.

Hasznos volt a cikk? Ossza meg másokkal is!